TWÓJ KOSZYK
0 szt.
do kasy »
Zaloguj ZAMÓWIENIA

 § 1.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.meble-lazienkowe.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony jest przez Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-085 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435035, będącą płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 517-027-26-45, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości:  9.677.050,00 zł (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

 2. Sklep prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż mebli oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz, zwanymi dalej Towarami.

 3. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia.

 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.

 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 6. Firma Meble.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.4, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 7. Do każdego zamówienia wystawiany dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

 9. Każde zamówienie z wybraną opcją transportu realizowaną przez Pocztę Polską jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Meble.pl S.A. do zlecenia usługi pocztowej Poczcie Polskiej w imieniu klienta składającego zamówienie.


 § 2.

Składanie zamówień i płatności

 

 1. Zamówienia można składać poprzez:

  • "koszyk" znajdujący się na stronach sklepu

  • e-mail - wysyłając zamówienie na adres

  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer (+48) 017 283 81 06 w godzinach 8 - 16

 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

 3. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • gotówka przy odbiorze

  • przelew bankowy z dowolnego banku

 5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

 6. .Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Meble.pl jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.

 7. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z

  Rozporządzeniem Ministra Finansów Kupujący powinien wystawić notę korygującą.

  Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

 8. W przypadku zamówień powyżej 1 000 PLN płatnych gotówką przy odbiorze Sklep ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez Kupującego.

 

§ 3.

Czas i koszt dostawy:
 1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie.

 2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do klienta. Termin realizacji liczony jest bez sobót, niedziel i świąt.

 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 

 § 4.

Zwroty:
 1. Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego Towaru.

 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty (Dz.U. nr 22 poz. 271 z  2000 roku z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, po warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Odstąpienie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.

 3. Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta.

 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego, wraz z Towarem, paragonem lub fakturą oraz poprawnie wypełnionym formularzu zwrotu.

 6. Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach www.meble-lazienkowe.pl w dziale "Regulamin sklepu”.

 7. W pisemnym, podpisanym przez zwracającego, oświadczeniu należy podać:

  • numer Klienta;
  • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);
  • nazwę, numery, ilość, Towarów, które są zwracane;
  • powód zwrotu danego Towaru;
  • jeśli Klient chce, by pieniądze zostały przelane na jego konto, to również nr konta i dane właściciela konta.
 8. Zwracany Towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania (w tym montażu itp.).
 9. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot ceny za Towar. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 10 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta.
 10. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sklepu.
 
§ 5.
Reklamacje
 1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przesłanego wraz z Towarami, wypełnionego we właściwy sposób formularza reklamacji. Bez załączonego, właściwie wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane.

 3. Formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach www.meble-lazienkowe.pl w dziale "Regulamin sklepu".

 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.

 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Towary do wyboru.

 6. Zwracany w ramach reklamacji Towar należy odesłać na adres Sklepu.

 7. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu na jego koszt oraz za pobraniem.

 8. Towary należy odsyłać w formie listu poleconego lub paczki ekonomicznej.

 9. W przypadku reklamacji koszty opłaty pocztowej reklamowanego Towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 10. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem lub pod numerem telefonu (+48) 017 283 81 06

 

§ 6

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-085 Rzeszów.

 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Meble.pl. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Meble.pl.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).

 3. Zawartość strony www.meble-lazienkowe.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. Zmianami).

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

O FIRMIE
KONTO KLIENTA
WARUNKI ZAKUPU
WARUNKI GWARANCJI
KOLEKCJE MEBLI
 
Copyright © 2010-2014 meble-lazienkowe.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
powered by meble.pl